Kategoriarkiv: Enkätsvar – Val 2014

Enkätsvar Pensionärspartiet i Nynäshamn #Nynäshamn2014 #Flerhem #hgfnynas

Idag har vi fått svar från Pensionärspartiet i Nynäshamn på våra frågor då svaret kom med brev går det inte att lägga utan vi bifogar en fil med svaret

Pensionärspartiet

Enkätsvar från Folkpartiet Liberalerna

Frågor

 

 1. Hur vill ni ta ansvar för bostadsbyggandet i kommunen?
 2. Svar: Genom ÖP och varje FÖP ska det tydligt framkomma var vi vill att det ska byggas i kommunen, och att det ska vara blandad bebyggelse och upplåtelseformer. I kommunens bostadsförsörjningsplan ska detta förtydligas.
 3. Hur vill ni öka byggandet av hyresrätter?

Svar: Genom tydliga direktiv till NYBO, marknadsföra befintliga ogenomförda planer och markområden samt ta fram nya planer för bostäder. I varje DP-process ska kommunen framföra behovet och önskningen om att exploatören blandar bebyggelsen.

 

 1. Vilken roll anser ni att Nynäshamnsbostäder bör ha?
 2. Svar: NYBO är kommunens direkta verktyg att säkerställa att det byggs hyresrätter och att det byggs hyresrätter på ställen där det saknas. NYBO har också funktionen att ytterst säkerställa kommunens behov av sociala kontrakt.
 3. Hur kan Nynäshamnsbostäder användas för att förbättra möjligheterna till byggandet av hyresrätter?
 4. Svar: NYBO ska vara en mer aktiv byggherre och genom långsiktiga planer alltid ha en bostadsproduktion igång i något område i kommunen.

 

 1. På vilket sätt anser ni att kommunen kan förbättra sin planering så att mer mark blir tillgänglig för bostadsbyggande?
 2. Svar: Kommunens planer för bostadsbyggande är bra och långt framskriden. Det som vi ser som problem nu handlar snarare om att förverkliga de planer som finns. Det vill vi uppnå genom att föra samtal med de byggherrar och fastighetsägare som har ”vilande” planer och försöka förmå dem att bygga, eller att sälja sin plan vidare till någon som vill och kan bygga.
 3. Hur kan kommunen ställa krav på att byggherrar verkligen bygger på tilldelad mark?

Svar: Kommunen har svårt att tvinga privata fastighetsägare att förverkliga sina planer, förutom att begränsa genomförandetiden på detaljplanen. Däremot på mark som kommunen äger, där ställer vi tydliga krav i exploateringsavtalet att det ska byggas inom en viss tidsrymd.

 

 1. Hur tycker du att vinsten från Nynäshamnsbostäder ska användas?

Svar: Vinsten ska framför allt användas inom bolaget för att producera nya bostäder samt underhålla det befintliga beståndet.

 

 1. Hur ser ni på frågan om en gemensam kommunal bostadsförmedling?

Svar: Det ställer vi oss positiva till, om intresse finns hos de privata hyresvärdarna.

 

 1. Hur vill du säkra hyresgästernas inflytande vid renoveringar i Nynäshamnsbostäders bestånd och i det privata beståndet?
 2. Svar: Fastighetsägaren ska alltid ha en dialog med hyresgästerna inför varje renovering, vad gäller tidsplan, omfattning av renovering samt ev. ekonomiska konsekvenser. Här fyller Hyresgästföreningen en viktig funktion, som företrädare för hyresgästerna och samtalspartner för hyresvärdarna.
 3. Hur ska hyresgästernas möjlighet att bo kvar efter renoveringar säkras?

Svar: Hyresgästerna är redan säkrade att bo kvar efter att renovering utförts, genom sitt hyresavtal bland annat.

 

 1. Hur ser ni på att det finns ojämlika ekonomiska förhållanden mellan olika boendeformer?
 2. Svar: Det beror på vad som menas med frågan. Men de ekonomiska förhållandena är kopplade till ansvar och ägarförhållandet för de olika boendeformerna. Givetvis ska det i största möjliga mån vara så jämlika förhållanden som möjligt.
 3. Hur ser ni på frågan om att införa rot-avdrag för hyresrätter?

Svar: Vi är positiva till detta, men förstår att det finns en del frågor att utreda och hantera för att detta ska kunna lösas utan att orsaka nya problem. Men det här är ingen lokal fråga, utan något för partierna i Riksdagen att hantera.

Enkätsvar från Moderaterna

Hyresgästföreningen i Nynäshamn

 

 

Här kommer svar på Era frågor. Svaren är inskrivna i blått efter varje fråga.

 

 

 

 1. Hur vill ni ta ansvar för bostadsbyggandet i kommunen?
 2. Kommunen kan se till att förenkla planprocesser och vara aktiva med markanvisning etc.
 3. Hur vill ni öka byggandet av hyresrätter?
 4. Se svar under 1 och 3

 

 1. Vilken roll anser ni att Nynäshamnsbostäder bör ha?

Nynäshamnsbostäder är kommunens eget instrument för byggandet av hyresrätter och bör användas för detta på bästa sätt. Vi tror att man bör kunna bygga i vart fall 300 nya bostäder under kommande 10-årsperiod. Intäkter från genomförd fastighetsförsäljning kan användas för ändamålet.

 

 1. Hur kan Nynäshamnsbostäder användas för att förbättra möjligheterna till byggandet av hyresrätter?
 2. Se svar under 3

 

 1. På vilket sätt anser ni att kommunen kan förbättra sin planering så att mer mark blir tillgänglig för bostadsbyggande?
 2. Egentligen finns mark tillgänglig i dag. Problemet är att man inte bygger. Oftast väljer man att bygga i alliansstyrda kommuner som betraktas som mer lättarbetade för byggföretagen. Ofta upplevs Nynäshamn (möjligen subjektivt) som trögarbetat för byggarna.
 3. Hur kan kommunen ställa krav på att byggherrar verkligen bygger på tilldelad mark?

Det är tyvärr svårt och här kan behövas hjälp med verktyg från statligt håll. En idé är väl att lämna ett tidsbegränsat bygglov på 5 år som därefter inte kan förlängas.

 

 1. Hur tycker du att vinsten från Nynäshamnsbostäder ska användas?
 2. Som i all annan verksamhet bör bolaget utveckla sin verksamhet. Vinst är inte heller något självändamål.

 

 1. Hur ser ni på frågan om en gemensam kommunal bostadsförmedling?
 2. Anslutning till Bostad Stockholm torde vara förstahandsalternativet av ekonomiska och samordningsskäl.

 

 1. Hur vill du säkra hyresgästernas inflytande vid renoveringar i Nynäshamnsbostäders bestånd och i det privata beståndet?
 2. Det följer av den förhandlingsordning som parterna tecknat/tecknar.
 3. Hur ska hyresgästernas möjlighet att bo kvar efter renoveringar säkras?

Se svar under fråga 10

 

 1. Hur ser ni på att det finns ojämlika ekonomiska förhållanden mellan olika boendeformer?
 2. Det bör vara så likformiga förutsättningar som möjligt mellan boendeformer.
 3. Hur ser ni på frågan om att införa rot-avdrag för hyresrätter?
 4. ROT-avdragen gäller ju mot privatpersoner, som i övrigt saknar avdragsrätt. Hyresfastigheter är näringsfastigheter och ROT-kostnader är redan avdragsgilla i driften.

 

Nynäshamn 2014-07-07

 

 

 

För nya moderaterna

 

 

Harry Bouveng

 

 

Enkätsvar från Sorundanet #Nynäshamn2014 #Flerhem #hgfnynas

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

Västerby 2014-08-01

 

Hyresgästföreningen i Nynäshamn

 

Jonas Carlsson

 

jonas.carlsson@hgfnynas.com

 

Svar på enkät

 

Vi tackar för enkäten och för att ha fått möjligheten att besvara Era frågor. Om det är något vi har missförstått eller något som är oklart så ber vi Er kontakta oss.

 

Svaren nås via länken www.sorundanet.se/2014-08-01.html.

 

Vänligen

 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

Per Ranch

 

Ersättare i Nynäshamns kommunfullmäktige

 

Fråga 1

 

Hur vill ni ta ansvar för bostadsbyggandet i kommunen?

 

Svar 1

 

Vi vill ta ett långsiktigt ansvar för bostadsbyggandet i kommunen genom det kommunala bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder. Vi vill att hela vår kommun blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Det är viktigt att unga kan flytta till hela kommunen och att äldre kan bo kvar där de har levt sitt liv.

 

Fråga 2

 

Hur vill ni öka byggandet av hyresrätter?

 

Svar 2

 

Vi vill inventera efterfrågan av hyresrätter, speciellt på platser som saknar eller har få hyresrätter; Grödby, Stora Vika, Spångbro/Sunnerby, Segersäng och Torö. Samtidigt med detta vill vi föra en dialig med markägare och byggbolag.

 

Fråga 3

 

Vilken roll anser ni att Nynäshamnsbostäder bör ha?

 

Svar 3

 

Vi anser att Nynäshamnsbostäder ska ha rollen som en aktiv aktör på marknaden för hyresrätter. Det innebär att man identifierar behovet av hyresrätter och anpassar sitt erbjudande till marknaden.

 

Fråga 4

 

Hur kan Nynäshamnsbostäder användas för att förbättra möjligheterna till byggandet av hyresrätter?

 

Svar 4

 

Nynäshamnsbostäder kan genom att erbjuda hyresrätter anpassade till hyresgästernas behov och snabbt uppfylla detta behov vara ett föredöme för övriga andra bostadsbolag verksamma i Nynäshamns kommun.

 

Fråga 5

 

På vilket sätt anser ni att kommunen kan förbättra sin planering så att mer mark blir tillgänglig för bostadsbyggande?

 

Svar 5

 

Kommunens kan förbättra sin planering genom att utgå från trovärdiga prognoser m.a.p. folkökning och inte optimistiska politiska visioner. Folkökningen i Nynäshamns kommun är för närvarande ungefär 1%, ca 260 personer/år, vilket är bland de lägsta i länet. Vi föreslår att kommunen anpassar sin folkökningsprognos till t.ex. den Regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS, www.tmr.sll.se/Global/Dokument/publ/2010/RUFS10_hela.pdf.  Vår bedömning är att det finns tillräckligt med mark i kommunen för bostadsbyggande. Vi tror också att de flesta orter i kommunen kan förtätas.

 

Fråga 6

 

Hur kan kommunen ställa krav på att byggherrar verkligen bygger på tilldelad mark?

 

Svar 6

 

Vi föreslår att byggherrar bekostar detaljplaneläggningen av det område de vill bebygga.

 

Fråga 7

 

Hur tycker du att vinsten från Nynäshamnsbostäder ska användas?

 

Svar 7

 

Vinsten från Nynäshamnsbostäder ska återinvesteras i underhåll av befintliga fastigheter samt nybyggnation av nya bostäder.

 

Fråga 8

 

Hur ser ni på frågan om en gemensam kommunal bostadsförmedling?

 

Svar 8

 

Vi ser inte behovet av en kommunal bostadsförmedling men är öppna för en dialog om det finns ett behov.

 

Fråga 9

 

Hur vill du säkra hyresgästernas inflytande vid renoveringar i Nynäshamnsbostäders bestånd och i det privata beståndet?

 

Svar 9

 

Vi anser att det huvudsakligen är en aktiv hyresgästförening som bäst säkrar hyresgästernas inflytande vid renoveringar i Nynäshamnsbostäders bestånd och i det privata beståndet.

 

Fråga 10

 

Hur ska hyresgästernas möjlighet att bo kvar efter renoveringar säkras?

 

Svar 10

 

Se svar fråga 9

 

Fråga 11

 

Hur ser ni på att det finns ojämlika ekonomiska förhållanden mellan olika boendeformer?

 

Svar 11

 

Vi anser att jämlikhet ska gälla mellan olika boendeformer. Detta är dock en fråga utanför det kommunala självstyret.

 

Fråga 12

 

Hur ser ni på frågan om att införa rot-avdrag för hyresrätter?

 

Svar 12

 

Om rot-avdrag ökar jämlikheten mellan olika boendeformer är vi positiva. Detta är dock en fråga utanför det kommunala självstyret.

 

Mer information om Sorundanet Nynäshamns kommunparti finns på vår hemsidawww.sorundanet.se – Välkommen att besöka oss!

 

Alla bilder får fritt publiceras om källan www.sorundanet.se anges och bilderna ej ändras.

 

 

Per Ranch – Artikelförfattare                Solros – Sorundanet Nynäshamns kommunpartis symbol

 

Vi finns i Nynäshamns kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill med

 

kunskap och långsiktighet förändra hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA

 

Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se, www.sorundanet.se

 

 

Enkätsvar från Kristdemokraterna #Nynäshamn2014 #Flerhem #hgfnynas

Svar till enkät från HGF Nynäshamn

Frågor

1. Hur vill ni ta ansvar för bostadsbyggandet i kommunen.

Snabba på, dvs resurssätta så att planarbeten kommer effektivt framåt.

Förtäta bef orter i första hand.

Verka för att kommunen upplåter mark för fler etablerade fastighetsägare som avser bygga

hr.

2. Hur vill ni öka byggandet av hyresrätter?

Kommunen skall erbjuda upplåtelse av mark till priser som medger produktion av hr.

3. Vilken roll anser ni att Nynäshamnsbostäder bör ha.

Nynäshamnsbostäder bör ges en betydligt mer offensiv roll vid nyproduktion av bostäder

som det råder brist på. En annan viktigt roll är att förvalta de bostäder man äger på bästa

möjliga sätt.

4. Hur kan Nynäshamnsbostäder användas för att förbättra möjligheterna till byggandet

av hyresrätter?

Se fråga 3.

5. På vilket sätt anser ni att kommunen kan förbättra sin planering så att mer mark blir

tillgänglig för bostadsbyggande?

Förtäta bef tätorter och verka för att utveckla de helt unika boendekvaliteter som närheten

till havet ger.

6. Hur kan kommunen ställa krav på att byggherrar verkligen bygger på tilldelad mark?

Sätta snävare tidsramar för byggstart och offensivt verka för att tillståndsprocesser

(planarbetet) förkortas avsevärt. ( här har Attefall flera konkreta poänger att ta med)

7. Hur tycker du att vinsten från Nynäshamnsbostäder ska användas?

Förutsatt god förvaltning av bef bestånd skall vinst endast användas till nyproduktion.

8. Hur ser ni på frågan om en gemensam kommunal bostadsförmedling?

Se erfarenheter från övriga kommuner i storstadsregioner.

9. Hur vill du säkra hyresgästernas inflytande vid renoveringar i Nynäshamnsbostäders

bestånd och i det privata beståndet?

Hyresgäster bör beredas möjligheter till individuella val som merkostnad. Alla parter skall

bidra med sin kunskap så att renoveringar genomförs kostnadseffektivt.

10. Hur ska hyresgästernas möjlighet att bo kvar efter renoveringar säkras?

Antar att frågan syftar till hyreshöjningar..??

Nynäshamn ligger som så många andra orter mycket eftersläpande vad gäller hyresnivåer i

bef bestånd beroende av låg nyproduktion mm. Attefall har förslag på hantering

hyressättning.

11. Hur ser ni på att det finns ojämlika ekonomiska förhållanden mellan olika

boendeformer?

Ett arv efter Socialdemokraternas bostadspolitik… Bostadsminister Stefan Attefall (KD) har

flera förslag på hur frågan hanteras.

12. Hur ser ni på frågan om att införa rot-avdrag för hyresrätter?

ROT är riktat direkt till mig som individ, inte till företag. Går det finansiera, är det rimligt i

relation till andra satsningar. Vi är tveksamma om det är bra.

Kristdemokraterna i Nynäshamn

 

Enkätsvar från Socialdemokraterna #Nynäshamn2014 #Flerhem #hgfnynas

Här kommer svar på de 12 frågorna ni ställt.

 

 

 

Genom att ha en bra mark och planberedskap för bostadsproduktion. Samt möjliggöra uppförandet av olika typer av upplåtelseformer. Att därigenom alla ska hitta ett boende som motsvarar deras behov och önskemål genom en god tillgång till varierat boende.

 

 

 

Det kommunägda allmännyttiga bolaget Nynäshamnsbostäder kommer också fortsättningsvis för oss socialdemokrater att vara det huvudsakliga verktyget för att uppföra hyresrätter. Ett ökat utbud av hyresrätter, vilket vi verkar för, gör det lättare för oss alla att leva i ett samhälle.

 

 

 

Nynäshamnsbostäder ska vara en aktör på bostadsmarknaden. Ett aktivt instrument för den kommunala bostadspolitiken. Såsom det kommer till uttryck i kommunens översiktsplan och andra handlingsprogram.

 

 

 

Genom att vi verkar för att kommunen ser till att det av kommunen till 100% ägda företaget tilldelas mark. Samt att vi verkar för att kommunen medverkar till att i planarbetet och bygglovshantering medges uppförandet av bostadshus till en låg produktionskostnad, men med en god kvalitet.

 

 

 

Vi anser att kommunen har en god planering. Det finns redan idag mycket mark avsedd för bostadsbebyggelse. Dock vill vi verka för en snabbare

 

hantering.

 

 

 

Det gör kommunen redan idag genom att i exploateringsavtalet skriva in detta. Vilket förpliktigar byggherren att på plats och sätt uppföra

 

sin produktion. 

 

 

 

Den vinst som kan uppstå i Nynäshamnsbostäder tycker vi skall användas till underhåll och nyproduktion.

 

 

 

Frågan om gemensam kommunal bostadsförmedlig har inte diskuterats på mycket länge. För dagen har vi inte för avsikt att väcka den frågan.

 

 

 

Förhandlingar är det bästa instrumentet för hyresgästerna att få inflytande inför renoveringar.

 

 

 

Hyresgästen har ju ett hyreskontrakt. Det gäller även efter en renovering. Inträffar det att renoveringen medfört en bruksvärdeshöjning så kommer

 

också då förhandlingar tillstånd. En ev. bruksvärdeshöjning borde vara känd innan renoveringen genomförs och förhandling med hyresgästföreningen ägt rum.

 

 

 

Det är en rikspolitisk fråga. Men så har det alltid varit och det är nog så att det inte finns något politiskt parti på riksnivå som just nu har lösningen på detta. Den stora skillnaden inträffade då räntesubventionen slopades i början på – 90 talet.

 

 

 

Också det är en rikspolitisk fråga. Det känns inte fel att också hyresrätter kan komma i åtnjutande av detta.

 

 

 

 

 

Hälsningar

 

 

 

Tommy Söderblom

 

      

 

    

 

 

Enkätsvar från Miljöpartiet #Nynäshamn2014 #Flerhem #hgfnynas

 Hej hyresgästföreningen, 

Här kommer Miljöpartiets svar på Hyresgästföreningens enkät på bostadsfrågor. 

Bernt Månsson 

1. Hur vill ni ta ansvar för bostadsbyggandet i kommunen? 

Svar: På alla sätt vi kan. Vi menar att ansvaret för bostadsförsörjningen i samhället (så även i Nynäshamnskommun) inte kan överlåtas till marknadens aktörer där den enda motivationen för en produktion av nya bostäder är den avkastning (vinst) som ’bygget’ ger. Vi kan se resultatet av det i antalet beviljade bygglov och antalet på började byggen och att dessa inte står i paritet med vart annat. Något yrvaket har dock regeringen vaknat och vill utreda hur man kan få marknadens aktörer att ta sitt ansvar för samhällets bostadsförsörjning. Vår uppfattning är att denna politik är bakvänd. Det är vi politiker som ska ta vårt ansvar. Inte marknaden. 

 2. Hur vill ni öka byggandet av hyresrätter?

 Svar: Genom att ha en stark allmännytta (starkare än i dag) och med det menar vi en allmännytta som ges en förvaltning värd namnet. Vi i Miljöpartiet har under stigande förfäran, men tyvärr inte utan förvåning, sett hur majoriteten med benäget stöd i fullmäktige genomfört flera utförsäljningar av våra gemensamt ägda bostäder, samtidigt som vi ser hur man inte skött det underhåll och renoveringsbehov som finns i det befintliga beståndet som en ansvarsfull och fungerande förvaltning skulle göra. I dag är det ingen skillnad mellan det privata och det allmänna när det gäller tillgången på byggbar mark, prövningstider för myndighetsbeslut och viktigast av allt, markpriser.  Vi i Miljöpartiet kommer att mycket kraftfullt arbeta för att i de delar där politikerna i fullmäktige har rådighet ’motivera marknaden’ till att bygga hyresrätter. Och där har naturligtvis Nynäshamnsbostäder en avgörande roll som ledande ’marknadsaktör’, för att använda ett anpassat språkbruk.

 

3. Vilken roll anser ni att Nynäshamnsbostäder bör ha? 

Svar: Se 1, 2 och 4. 

4. Hur kan Nynäshamnsbostäder användas för att förbättra möjligheterna till byggandet av hyresrätter? 

Svar: Möjligheterna finns redan.Med en väl förvaltad allmännytta bör även kommunen klara det som en privat aktör klarar, nämligen både sköta om beståndet och få en vinst. Denna vinst ska då återinvesteras och på sikt ge fler bostäder inom allmännyttan.  Det som saknas är en politisk vilja att låta vårt allmännyttiga bostadsbolag möjlighet att bygga nytt. Det tydligaste belägget för den bristande politiska viljan som i dag råder är att man konsekvent lyft ut pengar ur bolaget så fort det har funnits lite pengar över i balansräkningen. Naturligt vis skall dessa pengar användas i bostadsbolaget. Vi ser ett mycket stort behov av en kraftfull översyn av ägardirektivet som på ett tydligt sätt uppdrar åt bolaget att säkra bostadsförsörjningen i kommunen. Så som det är uttrycks i ägardirektivet i dag och så som det tolkas av majoriteten i bolagsstyrelsen och kommunfullmäktige är den kapitalförflyttning från det allmänna till det privata det enda möjliga vägvalet. Vägen fram är inte att sälja fler av våra bostäder med motiveringen att ’detta måste vi göra för att kunna bygga fler nya bostäder’. Vägen fram är och kan endast vara samhällets (vi alla tillsammans) fulla ansvarstagande för den allmännytta vi har och måste stärka.  

 

5. På vilket sätt anser ni att kommunen kan förbättra sin planering så att mer mark blir tillgänglig för bostadsbyggande? 

Svar: Det är inte bristen på planlagd mark som är problemet. Problemet är marknadens ovilja att bygga på den mark som är byggklar. Vi kan alltså inte överlåta ansvaret för bostadsförsörjningen till marknaden. 

 

6. Hur kan kommunen ställa krav på att byggherrar verkligen bygger på tilldelad mark? 

Svar: På den här frågan kan vi inte ge ett adekvat svar i dagsläget. 

 

7. Hur tycker du att vinsten från Nynäshamnsbostäder ska användas? 

Svar: Det överskott som bolaget har vid räkenskapsårets slut skall oavkortat användas i bolaget. 

 

8.Hur ser ni på frågan om en gemensam kommunal bostadsförmedling? 

Svar: Vi menar att alla hyresbostäder som finns i kommunen, alltså även de privata, skall finnas i en och samma bostadskö. Vi vill även att det i denna ’kö’ skall gå att göra byten i en intern byteskö och på detta sätt underlätta för rörligheten på den lokala bostadsmarknaden. 

 

9. Hur vill du säkra hyresgästernas inflytande vid renoveringar i Nynäshamnsbostäders bestånd och i det privata beståndet? 

Svar: Miljöpartiet drivs av allas rätt att delta i alla beslut som på ett avgörande sätt påverkar den egna situationen. Det avgörande problemet är marknaden. I en marknadsekonomi är det tillgång och efterfrågan som är avgörande och en konsekvens av detta är att hyresgästen och dennes möjlighet till inflytande blir intimt kopplat till den egna plånboken. Den som är påstridig och begär att den bostad man hyr och är gäst i skall ges ett rimligt, inte överdådigt, underhåll riskerar som konsekvens av den illa skötta förvaltningen att få en orimlig höjning av hyran.  

 

10. Hur ska hyresgästernas möjlighet att bo kvar efter renoveringar säkras? 

Svar: Vi menar att sådana ’chockhöjningar’ rimligen inte borde finnas om renovering och underhåll sköttes.  För de som redan idag har knappa marginaler finns bostadsbidrag att söka men storleken på detta är en fråga för riksdagen. Att det generellt sett är för stor del av inkomsterna som går till att bo, är för den med mindre inkomster ett uppenbart problem.  

 

11.Hur ser ni på att det finns ojämlika ekonomiska förhållanden mellan olika boendeformer?  

Svar: Detta är en fråga för riksdagen.  

 

12. Hur ser ni på frågan om att införa rot-avdrag för hyresrätter? 

Svar: Även detta är en fråga för riksdagen och där driver Miljöpartiet frågan om RUT och ROT även för hyresbostäder. Detta ger en ökad jämlikhet mellan boendeformerna.

 

 

 

 

 

Enkät svar från Vänsterpartiet #Nynäshamn2014 #Flerhem #hgfnynas

Hur vill ni ta ansvar för bostadsbyggandet i kommunen?

Svar: Genom ett aktivt arbete i anslutning till planarbete där det villkoras att det ska byggas ett visst antal hyresrätter inom planområdet innan planen kan godkännas.

Hur vill ni öka byggandet av hyresrätter?

Svar: Se ovan, samt använda den kommunala markreserven på ett sådant sätt att det blir förmånligt att bygga hyresrätter. T.ex. genom att upplåta mark med tomrätt, eliminera anslutningsavgifter m.m.

Vilken roll anser ni att Nynäshamnsbostäder bör ha? 

Svar: Nynäshamnsbostäder skall, med stöd i skärpta ägardirektiv. vara pådrivande för tillkomsten av nya hyresrätter med rimliga hyror i kommunen.

Hur kan Nynäshamnsbostäder användas för att förbättra möjligheterna till byggandet av hyresrätter?

Svar: Se svaren ovan.

På vilket sätt anser ni att kommunen kan förbättra sin planering så att mer mark blir tillgänglig för bostadsbyggande? 

Svar: genom att se till att man har, och/ eller skaffar sig, mark lämplig för byggande av hyresrätter. Kommunens makreserv i tätorterna är i dag mycket begränsad. Däremot finns en stor markreserv norr om Ösmo. Det borde vara möjligt att använda den till att byta till sig mark lämplig för bostadsbyggande i eller i anslutning till tätorterna. Det behövs också ett aktivt eget planarbete där boende i form av hyresrätter ges betydligt högre prioritet än i dag.

Hur kan kommunen ställa krav på att byggherrar verkligen bygger på tilldelad mark?

Svar: Kommunen skulle kunna vara tuffare i sina krav på byggherrarna genom tydligare krav och tidsbegränsningar i detaljplaner och exploateringsavtal än vad man är i dag.

Hur tycker du att vinsten från Nynäshamnsbostäder ska användas?

Svar: Den ska ovillkorligen och ograverad gå tillbaka till bolaget att användas för underhåll och nybyggnation.

Hur ser ni på frågan om en gemensam kommunal bostadsförmedling?

Svar: Vi är positiva till det.

Hur vill du säkra hyresgästernas inflytande vid renoveringar i Nynäshamnsbostäders bestånd och i det privata beståndet?

Svar: Genom att hyresgästerna genom HGF har full insyn och möjlighet att påverka i samband med renovering och eventuella krav på hyreshöjningar.

Hur ska hyresgästernas möjlighet att bo kvar efter renoveringar säkras?

Svar: Hyresgäster ska inte kunna vräkas i samband med renoveringar och eventuella hyreshöjningar ska genom förhandlingar hållas på en sådan nivå att ingen ska behöva lämna sitt hem på grund av det. 

Hur ser ni på att det finns ojämlika ekonomiska förhållanden mellan olika boendeformer?  

Svar: Vi har under många år påpekat det orimliga i att hyresrätten missgynnas i förhållande till andra boendeformer och krävt förändringar i skatteregler och förordat statligt stöd till byggande av hyresrätter, men vi har tyvärr inte fått gehör för detta i riksdagen.

Hur ser ni på frågan om att införa rot-avdrag för hyresrätter?

Svar: Vi är i grunden positiva till stöd för byggande och upprustning av hyresrätter. Vi är dock inte säkra på att systemet med Rot-avdrag i längden är den bästa metoden, men tills ett bättre system kan införas accepterar vi Rot under en period.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Sverre Launy

Vänsterpartiet Nynäshamn

Pensionärspartiet i Nynäshamn #Nynäshamn2014 #Flerhem #hgfnynas

Vi har idag blivit kontaktad av Pensionärspartiet som säger sig skickat in svar på vår enkät, men vi hittar inget. Det som förvånar oss är de inte hört av sig när vi skickat en påminnelse att vi inte fått svar på enkäten.

Hyresgästföreningen Nynäshamn

Lyft bostadspolitiken – www.bostadspolitiken.nu

Inkomna svar på frågor till politiskapartierna i Nynäshamns kommunfullmäktige 14 augusti kl 12:00

Vi har fått svar från
Sorundanet
Moderaterna
Folkpartiet
Vänsterpartiet

Följande har fått tilldelats 18 augusti att svarat efter att kontakta oss
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Övriga som ännu inte svarat eller hört av sig är
Pensionärspartiet
Centerpartiet
Sverigedemokraterna

Sista dag att lämna svar är idag den 11 augusti och vi kommer uppdatera denna lista under dagen om något händer.

De partier som ännu inte hört av sig kan kontakta oss på den adress som finns i mail ett.

Inkomna svar på frågor till politiskapartierna i Nynäshamns kommunfullmäktige 13 augusti kl 19:00

Vi har fått svar från
Sorundanet
Moderaterna
Folkpartiet

Följande har fått tilldelats 18 augusti att svarat efter att kontakta oss
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Övriga som ännu inte svarat eller hört av sig är
Pensionärspartiet
Centerpartiet
Sverigedemokraterna

Sista dag att lämna svar är idag den 11 augusti och vi kommer uppdatera denna lista under dagen om något händer.

De partier som ännu inte hört av sig kan kontakta oss på den adress som finns i mail ett.

Inkomna svar på frågor till politiskapartierna i Nynäshamns kommunfullmäktige 11 augusti kl 19:00

Vi har fått svar från
Sorundanet
Moderaterna
Folkpartiet

Följande har fått tilldelats 18 augusti att svarat efter att kontakta oss
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Miljöpartiet

Övriga som ännu inte svarat eller hört av sig är
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Sverigedemokraterna

Sista dag att lämna svar är idag den 11 augusti och vi kommer uppdatera denna lista under dagen om något händer.

De partier som ännu inte hört av sig kan kontakta oss på den adress som finns i mail ett.

Miljöpartiet har hört av sig angående frågorna kl 08:09 11 augusti 2014

Bernt Månsson från Miljöpartiet har hört av sig och begärt att få frågorna vi skickat ut i juni och anstånd med svar till 18 augusti.

Svar på frågor till partierna i Nynäshamns kommunfullmäktige kl 06:00 11 augusti

Vi har fått svar från
Sorundanet
Moderaterna
Folkpartiet

Följande har fått tilldelats 18 augusti att svarat efter att kontakta oss
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna

Övriga som ännu inte svarat eller hört av sig är
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Centerpartiet
Sverigedemokraterna

Sista dag att lämna svar är idag den 11 augusti och vi kommer uppdatera denna lista under dagen om något händer.

De partier som ännu inte hört av sig kan kontakta oss på den adress som finns i mail ett.

Frågor inför valet!

Vi har skickat ut dessa frågor till de politiskapartina i Nynäshamns Kommunfullmäktig:

Frågor

Hur vill ni ta ansvar för bostadsbyggandet i kommunen?
Hur vill ni öka byggandet av hyresrätter?

Vilken roll anser ni att Nynäshamnsbostäder bör ha?
Hur kan Nynäshamnsbostäder användas för att förbättra möjligheterna till byggandet av hyresrätter?

På vilket sätt anser ni att kommunen kan förbättra sin planering så att mer mark blir tillgänglig för bostadsbyggande?
Hur kan kommunen ställa krav på att byggherrar verkligen bygger på tilldelad mark?

Hur tycker du att vinsten från Nynäshamnsbostäder ska användas?

Hur ser ni på frågan om en gemensam kommunal bostadsförmedling?

Hur vill du säkra hyresgästernas inflytande vid renoveringar i Nynäshamnsbostäders bestånd och i det privata beståndet?
Hur ska hyresgästernas möjlighet att bo kvar efter renoveringar säkras?

Hur ser ni på att det finns ojämlika ekonomiska förhållanden mellan olika boendeformer?
Hur ser ni på frågan om att införa rot-avdrag för hyresrätter?

Vi begärt att få in svaren till den 11 augusti 2014 och kommer publicera dem här sedan.